tiistai 22. marraskuuta 2016

Opinnäytetöiden helmet -seminaari Syksy 2016

Maanantaina 14. marraskuuta TAMKin juhlasalissa järjestettiin Opinnäytetöiden helmet -seminaari. Seminaari järjestetään aina kerran vuodessa ja siellä esitellään parhaita opinnäytetöitä. Tämän vuoden seminaarissa omia töitään esittelemässä olivat Hanna Poutiainen, Vilja Alasorvari ja Elina Hulkkonen. Seminaarista sai arvokkaita vinkkejä opinnäytetyöprosessiin.

Kuva 1. Hanna Poutiaisen opinnäytetyö


Hanna Poutiainen teki opinnäytetyönään oppaan asunto-osakeyhtiön kirjanpitoon ja tilinpäätökseen toimeksiantajansa hallitukselle. Toimeksiantaja oli pieni asunto-osakeyhtiö Nokialla, jossa kirjanpito oli hoidettu aiemmin Excelillä. Opinnäytetyössään Hanna selvitti minkälaisia työkaluja ja ohjeistusta kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sisältyy, sekä etsi näihin toimeksiantajalle sopivia työkaluja.

Hannan opinnäyteprosessi sai alkunsa keväällä 2016 aiheen etsinnällä. Opinnäytetyösopimus tehtiin toukokuussa. Suunnittelun ja aiheeseen tutustumisen jälkeen, Hanna aloitti kirjoittamisen heinäkuussa ja jatkoi kirjoittamista syksyllä työn ohessa. Lopulta opinnäyte valmistui marraskuussa. Opinnäytetyö toteutettiin pääosin laadullisin eli kvalitatiivisin menetelmin, pääasiassa teoreettisen aineiston avulla. Hannan löytämiä työkaluja toimeksiantajalle ovat Tilitin-kirjanpito-ohjelma sekä vastikevalvontataulukko. Valmistuneesta oppaasta tuli laaja ja lähteistä Hannalla ei ollut pulaa, sillä hän kertoi käyttäneensä työssään noin 25 lähdettä. Suurimmiksi ongelmiksi hän mainitsi aiheen löytämisen ja itse työssä asunto-osakeyhtiön poistoihin liittyvät käytännöt. Hanna kertoi oppineensa työnsä myötä paljon asunto-osakeyhtiön kirjanpidosta, tilinpäätöksestä sekä tiedon hausta.

Kuva 2. Vilja Alasorvarin opinnäytetyö


Vilja Alasorvarin toimeksiantajana toimi VVO-Yhtymä Oy ja opinnäytetyön aiheena oli myyntineuvottelijoiden perehdyttäminen. Työn tavoitteena oli etsiä keinoja perehdyttämiskäytäntöjen kehittämiseen. Vilja oli suorittanut harjoittelunsa VVO:lla ja oli kiinnostunut henkilöstöhallinnon töistä, näin ollen toimeksiantajan kanssa mietitty aihe tuntui heti mielenkiintoiselta. Aineistoa kerätäkseen Vilja suoritti kyselytutkimuksen, jonka kohderyhmänä olivat uudet ja töihin palaavat kesätyöntekijät. Tutkimus tehtiin 18:lle eri puolella Suomea kesätöissä olevalle myyntineuvottelijalle. Kyselyyn vastasi lopulta 14 työntekijää. Vilja kertoi alun perin miettineensä myös henkilökohtaisten haastattelujen mahdollisuutta, mutta niihin ei valitettavasti löytynyt resursseja. Perehdyttämiseen liittyvää aineistoa oli Viljan mielestä helppoa löytää, ja VVO:n nettisivut ja sisäinen materiaali toimivat yhtenä pääasiallisista lähteistä. Lisäksi Vilja tutustui lakeihin ja muutamaan kansainväliseen lähteeseen. Tutkimustulosten mukaan perehdyttäminen sujuu VVO:lla pääasiassa hyvin. Kehitysehdotuksena vastaajat toivoivat mm. myyntineuvottelija-kummin nimeämistä, perehdyttämisen suunnittelua henkilökohtaisten tarpeiden mukaan, perehdytysmateriaalien käyttöä ja jakamista sekä palautekeskusteluja.

Viljan opinnäyteprosessi sai alkunsa toukokuussa 2016 aiheen valinnalla ja ohjaajan saamisella. Kyselylomakkeet lähetettiin ja niihin saatiin vastaukset heinäkuussa. Kirjoittamiseen Vilja käytti aikaa syksyllä pari kuukautta ja työ valmistui lokakuun lopussa. Vilja kertoo prosessin opettaneen erityisesti kärsivällisyyttä, kun opinnäytetyöprosessin aikana joutui odottamaan jotain lähes koko ajan. Palkitsevinta hänen mukaansa oli se, että työstä oli todellista hyötyä. Esityksensä lopuksi Vilja painotti, että yhteistyö toimeksiantajan kanssa on hyvin tärkeää.Elina Hulkkosen aiheena oli jatkuva asiakkuuksien mittaaminen. Hän loi arvonluontimittariston digitaalisten palveluiden asiantuntijayritykselle. Toimeksiantajana toimi Gofore. Elinalla ei ollut aiempaa kokemusta aiheesta, vaan hän löysi aiheen sattumalta kaverinsa kautta ja lähti siis työstämään aihetta ihan nollasta. Elinalla oli kuitenkin kovat tavoitteet, sillä hän halusi saada opinnäytetyöstä erittäin hyvän arvosanan.

Elinan opinnäytetyöprosessi sai alkunsa marraskuussa 2015 ja päättyi toukokuussa 2016. Tavoitteena työssä oli arvonluonnin ymmärtämiseen pohjautuva johtamisen kehittäminen ja asiakkaan tunnepolun hyödyntäminen. Keskeistä oli myös yhtenäistää toimintatapoja sekä laadun varmistaminen Goforen kasvun myötä. Opinnäyte oli konstruktiivinen tutkimus. Tutkimusaineistona Elina käytti asiakasarvokyselyä, asiakashaastatteluja, Goforen haastatteluja ja teoreettista viitekehystä. Esityksen lopussa Elina antoi arvokkaita vinkkejä opparin tekemiseen. Hän kehotti jokaista poistumaan mukavuusalueeltaan ja ottamaan haasteita rohkeasti vastaan. Aiheeseen kannattaa panostaa ja on tärkeää, että se on mielenkiintoinen, sillä se lisää motivaatiota työn tekemistä kohtaan. Lähteinä kannattaa suosia tuoreita artikkeleita vanhojen kirjojen sijaan. Kirjoitusasu ja kielioppi täytyy myös muistaa. Ja mikä tärkeintä, on luotettava itseensä.

Opinnäytetöiden helmet-seminaariin osallistuminen oli hyödyllistä, sillä opinnäytetyö on pakollinen osa kaikkien liiketalouden opiskelijoiden tutkintoa. Seminaarin esitykset olivat mielenkiintoisia ja niistä sai hyviä vinkkejä tulevaan opinnäytetyöprosessiin. Aiheet olivat kaikilla erilaiset ja mahdollisuuksia onkin hyvin monia.

- Noora & Nelli