maanantai 23. marraskuuta 2015

Opinnäytetöiden helmiä

Liiketalouden 2. ja 3. vuosikurssin opiskelijat osallistuivat 16.11.  Opinnäytetöiden helmiä -tilaisuuteen osana Hyvät työelämävalmiudet -kurssia. Tilaisuudessa kuultiin neljä erilaista opinnäytetyöesitystä. Lisäksi kuultiin ajankohtaisia asioita opinnäytetyön tekemisestä.


Palvelun laatu ja kirjanpitäjän vaihdostilanteet


Mari Rajasalo teki opinnäytetyönsä Pluscom taloushallinto Tampere Oy:lle. Työn tavoitteena oli toiminnan ja toimintatapojen yhtenäistäminen. Teoreettisen viitekehyksen hän suunnitteli työn edetessä ja tutkimusmenetelmänä oli kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus sähköisen kyselyn muodossa.

Työn edetessä Mari oppi tuntemaan ja näkemään tilitoimiston maailmaa kokonaisvaltaisemmin. Lisäksi hän sai hyviä ideoita ja ajatuksia omaan työhön ja työtapoihin.

Ongelmakohtina opinnäytetyöprosessissa hänellä oli aiheen rajaaminen ja selkeyttäminen sekä tutkimuksessa haasteena saada riittävästi vastauksia kun perusjoukko otoksella pieni. Myös useat sidosryhmät toivat omat haasteensa informaationkulkuun.

Jälkikäteen ajateltuna hän olisi valinnut ehkä vähän enemmän taloushallintoon liittyvän aiheen, nyt tehdyssä työssä aihe oli suhteellisen poikkitieteellinen.

Verkkopalvelun lanseeraus: Case OmaSeppo


Peppi Lehmussaaren aiheena oli OmaSeppo-verkkopalvelun lanseeraus pienien taloyhtiöiden käyttöön. Viitekehys oli verkkomarkkinointi ja sisällöntuottaminen. Työn tuloksena oli kirjoituksia palvelun verkkosivulle, julkaisusuunnitelma, otsikkideoita uusille kirjoituksille, markkinointimateriaaleja sekä lomakepohjia.

Opinnäytetyöprosessi aikana hän oppi, ettei lopputyön tekeminen ole niin iso ja raskas kuin oli ennakkoon ajatellut. Se oli hyvä tilaisuus näyttää omaa osaamista ja oppia uutta. Lisäksi Peppi innostui aiheesta muutenkin, ja haki valmistuttuaan opiskelemaan viestintää.

Ongelmakohtia oli toimeksiantajan ja aiheen löytäminen, aiheen rajaaminen, työn otsikointi sekä lähteiden löytäminen. Myös henkilöiden tavoitettavuus yrityksessä toi omat haasteensa.

Vinkkeinä muille opinnäytettä työstäville hän kehottaa tekemään jonkinlaisen aikataulun ja kirjoittamaan yhtäjaksoisesti pidempiä pätkiä. Alussa ei saa juuttua liikaa rakenteen suunnitteluun, vaan tuottaa tekstiä, jota voi muokata myöhemmin. Hän kehoittaa myös tekemään kirjoitustyötä jossain muualla kuin kotona, esimerkiksi koulun kirjastossa.

Budjettijärjestelmän laatiminen pienelle yritykselle


Merja Haverinen laati opinnäytetyönään budjettijärjestelmän omalle yritykselle Mainvision Oy:lle, joka on optisen alan tukkuliike. Työn tavoitteena oli parantaa tuloksen ennustettavuutta, tehdä budjettijärjestelmä sekä kassavirtalaskelma.

Opinnäytetyön teoreettisena viitekehyksenä oli yritysten budjetoinnit. Pienistä yrityksistä oli hankala löytää tietoa, ja hän halusi selvittää onko budjetoinnista lopulta järkevää hyötyä pienelle yritykselle, vai onko se turhaa tietoa.

Prosessissa Merja oppi Excelin käytön, jota hän ei juuri ollut aikaisemmin käyttänyt. Myös erilaiset liiketalouden käsitteet tarkentuivat. Vinkkinä hän antaa, että kannattaa tuottaa paljon tekstiä ja yrittää olla vähemmän kriittinen ennen valmiin tekstin hiontaa.

Tunteisiin vetoavan brändin rakentaminen


Markus Jokisen opinnäytetyön tarkoitus oli rakentaa käytännönläheinen työkalu yrityksen käyttöön. Tavoitteet hänellä oli hyvin selkeät alusta lähtien: erinomainen arvosana opinnäytetyöstä uran jatkoa ajatellen, kiinnostava ja konkreettinen aihe, sekä pyrkimys välttää tutkimustyötä.

Aiheanalyysi auttoi häntä yllättävän paljon aiheen valinnassa, ja toimeksiantaja valikoitui lopulta paljolti nopean aikataulun vuoksi. Työprosessissa hän ensin hahmotteli sisällysluettelon, joka oli raakavedos omastas päästä sekä tutki mitä muut olivat aiheesta tehneet. Materiaalien ja ohjaajan kommenttien pohjalta hän tarkensi suunnitelmaa ja hyväksytti sen ohjaajallaan. 

Lopullinen työ sisälsi teoriakatsauksen, haastattelu- ja verkkokyselyn suorittamisen ja niiden analyysit sekä niiden pohjalta luodun brändikäsikirjan. Viimeistely oli suuressa osassa työn loppuvaihetta, koska hän halusi työstä hyvän arvostelun.

Opinnäytetyötä tehdessä Markus oppi, että suunnitteluun kannattaa panostaa kunnolla ja tehdä työ tiiviiseen tahtiin. Tekstiä pitää lukea ja kirjoittaa moneen kertaan, että sen saa hiottua hyväksi. Lisäksi hän suosittaa tekemään työn sellaisesta aiheesta mikä kiinnostaa itseä.

Muutoksia opinnäytetyöohjeistuksessa


Kirsi Tanner kertoi tilaisuuden lopuksi muutoksista opinnäytetyöohjeistuksessa. Kansilehteen ja abstractiin oli tehty pieniä muutoksia, jotka on jo päivitetty opinto-oppaaseen. Lisäksi jatkossa opinnäytetyösopimus tehdään jatkossa kaikista töistä.

Syksystä 2015 lähtien opinnäytetyön arviointi perustuu täysin julkiseen raporttiin,ja työn tiivistelmässä tulee mainita esimerkiksi luottamuksellisesta lähteestä.

Opinnäytetyöhön liittyvistä ohjeistuksista voit lukea lisää opinto-oppaasta.

Opiskelijoita kuuntelemassa Kirsi Tanneria.