tiistai 17. marraskuuta 2015

Ajatuksia opinnäytetyöstä


Opinnäytetyö on pakollinen osa ammattikorkeakouluopintoja ja se on laajuudeltaan 15 opintopistettä. Opinnäytetyön tavoitteena on soveltaa opittuja tietoja ja taitoja käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyön avulla pyritään lisäksi kehittämään opiskelijoiden tiedonhankinta-, analysointi-, ongelmanratkaisu- ja argumentaatiotaitoja sekä kirjallista ja suullista viestintää.  Opinnäytetyö voi sisällöltään olla tutkimus- tai kehittämistyö, toiminnallinen tai teoreettinen kokonaisuus tai case -tyyppinen opinnäytetyö. Parhaassa tapauksessa opinnäytetyö on portti työelämään.

Mistä aihe opinnäytetyöhön?Monesti kuulee opiskelijoiden tuskailevan opinnäytetyön aihevalinnan kanssa. Aiheelta vaaditaan paljon. Aiheen tulisi olla ajankohtainen, työelämälähtöinen, innovatiivinen, kiinnostava, omaperäinen ja rohkea. Opinnäytetyön aiheeseen liittyvät vaatimukset aiheuttavatkin monille harmaita hiuksia, paniikkia ja ahdistusta. Kaikilla osa-alueilla ei kuitenkaan tarvitse hipoa täydellisyyttä vaan tärkeintä on tuntea omat tavoitteet. 

Kirjapino kasvaa hyvää vauhtia opinnäytetyön edetessä
- apua aineiston etsintään voi hakea esimerkiksi koulun kirjastosta

Itse löysin aiheen opinnäytetyöhön työpaikaltani. Halusin käytännön syistä tehdä opinnäytetyön yritykselle, jossa työskentelen. Koin, että opinnäytetyön suunnittelua ja toteutusta helpottaa, kun yrityksen toimintatavat ovat ennestään tutut. Yrityksellä ei ollut antaa valmista aihetta, joten lähdin itsenäisesti miettimään mahdollisia tutkimus- ja kehityskohteita. Idea aiheesta syntyi loppujen lopuksi melko helposti.


Opinnäytetyön aihetta kannattaakin lähteä rohkeasti tiedustelemaan työpaikalta tai muilta mahdollisilta toimeksiantajayrityksiltä. Itseään kiinnostavaa aihetta voi etsiä myös esimerkiksi uutisista tai sanomalehdistä. Vanhoja opinnäytetöitä voi tutkia aihetta silmällä pitäen, mutta niiden ei pidä antaa rajoittaa mielikuvitusta liikaa. Silmät kannattaa pitää auki, sillä idea opinnäytetyön aiheeseen voi tulla mistä tahansa. Tärkeintä on kuitenkin se, että valitsemasi aihe on omasta mielestäsi kiinnostava. Opinnäytetyön kirjoittaminen voi ajoittain tuntua puuduttavalta, joten jos aihe ei alunperinkään ole mielestäsi kiinnostava, ei kirjoittaminenkaan yleensä suju.  


Aiempia opinnäytetöitä voi käydä lukemassa Theseuksesta

Opinnäytetyöprosessi


Kun idea opinnäytetyölleni oli muotoutunut otin yhteyttä TAMKin Liiketalouden opinnäytetyökoordinaattoriin Kirsi Tanneriin saadakseni hyväksynnän aiheelle ja opinnäytetyölleni ohjaajan. Lisäksi minun tuli tehdä toimeksiantajayrityksen kanssa sopimus opinnäytetyön toteuttamisesta yritykselle. Muodollisuuksien jälkeen pääsin keskittymään toteutuksen, aikataulun ja sisällön suunnitteluun tarkemmin.

Porttimalli on hyvä perusta
 opinnäytetyöprosessin aikatauluttamiselle (TAMK intra)

Itselläni opinnäytetyöprosessi on aivan viime metreillä. Olen melko tyytyväinen opinnäytetyöhöni, mutta näin jälkikäteen ajateltuna olisin voinut tehdä joitakin asioita toisin. Ensinnä varaisin paljon enemmän aikaa koko prosessille! Toiseksi olisin kiinnittänyt enemmän huomiota tiedonhankintaan alkuvaiheessa. Kirjoittaminen olisi todennäköisesti sujunut helpommin ja nopeammin, jos teoria olisi ollut paremmin hallussa jo ennen kirjoittamisen aloittamista. Muistiinpanojen tekemisen olen kokenut teorian sisäistämisessä hyväksi apuvälineeksi.

Viisi koottua vinkkiä opinnäytetyöhön


1. Etsi itseäsi kiinnostava aihe 

2. Ole rohkeasti yhteydessä yrityksiin, joilta voisit saada aiheen opinnäytetyöllesi

3. Pidä silmät auki, aihe opinnäytetyöhön voi löytyä mistä vain

4. Varaa riittävästi aikaa

5. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty


Tsemppiä opinnäytetyön aiheen etsintään ja opinnäytetyöprosessiin!