torstai 28. marraskuuta 2013

Uusi opiskelumuoto liiketalouden opiskelijoille

Mitä on PBL?

Ongelmaperusteinen oppiminen eli PBL (Problem Based Learning) on opiskelumuoto, jossa opiskelijat kysymysten ja ongelmanasettelun kautta opiskelevat opetettavan asian. Opetustavassa yhdistetään teoria käytäntöön. Opiskelijalta vaaditaan sitoutumista tavoitteelliseen ja itseohjautuvaan opiskeluun, jossa opiskelija joutuu työskentelemään eri tavoin.

Opettaja toimii oppimisen ohjaajana ja koordinoijana. Hänen tehtävänsä on olla asiantuntijana ja ohjastaa opiskelijoita tarvittaessa.

PBL:n työmuotona toimii ryhmätyöskentely. Opiskelijat keskittyvät opettajan tuella oppimista virittäviin lähtökohtiin ja lähtökohdista nostamiensa oppimistarpeiden ja edelleen itsenäisesti opiskeltujen asioiden käsittelyyn. Yhteisissä ryhmäistunnoissa oppilaat voivat oppia asioita toisiltaan ja opettaa toisiaan. 

Opiskelu PBL:n avulla voi olla melko työlästä, mutta vastineeksi opiskelija kehittää omia taitojaan elämän jatkuvaan oppimiseen, ja sitä kautta itsensä ja työnsä jatkuvaan kehittämiseen. 


Markkinointi ja kansainvälisyys

Syksyn 2013 markkinointi ja kansainvälisyys kurssilla toisen vuoden opiskelijat ovat käyttäneet PBL opiskelumuotoa.

Tutoriaali-istunnon vaiheet

Opiskelijat on jaettu kolmeen pienenpään ryhmään. Tunneilla opiskelijat saavat lähtökohdan, jonka pohjalta ryhmässä pohditaan ja päätellään opiskeltava asia. Apuna pohdinnassa käytetään post- it lappuja, joille kirjoitetaan sanoja, joita tehtävän anto herättää. Tämän jälkeen sanat kerätään yhteen ja ryhmitellään. Opiskelijat käyvät verkkokeskustelua tai kirjoittavat esseen istuntojen välisenä aikana. Verkkokeskustelun ja esseen pohjina on käytettävä monipuolisesti eri lähteitä, vähintään viittä eri lähdettä, joka kerta. Seuraavan istunnon alussa asia puretaan puheenjohtajan johdolla keskustellen ryhmässä, tuoden keskusteluun faktoja sekä omia kokemuksia. Jokaisen purkuistunnon jälkeen opiskelijat saavat uuden lähtökohdan käsiteltäväksi.

Purkutilaisuuden mind map

Jokaisessa istunnossa on puheenjohtaja ja sihteeri. Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa istuntoja ja tehdä esityslista seuraavaa purkuistuntoa varten. Sihteerin tehtävänä on avata esim. verkkokeskustelut sekä tehdä muistio istuntojen jälkeen.

PBL työmuoto otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön liiketalouden koulutusohjelmassa Tampereella. Ikaalisissa käytäntö on ollut jo aiemmin. Ikaalisista siirtyneet opiskelijat tunsivatkin jo käytännön, joka helpotti muille tavan omaksumista. Opiskelijoiden vastaanotto uudelle opiskelumuodolle on ollut vaihteleva. Osa on kokenut menetelmän hieman sekavana ja työläänä, kun taas jotkut ovat kokeneet sen hyväksi ja tehokkaaksi tavaksi sisäistää käsiteltävä asia. Purkuistunnot ovat hyvää valmennusta tulevaisuuden työelämään, ja se valmentaa hyvin esimerkiksi neuvottelutaitoja.